ČIŠĆENJE CRKVE:

Zamlačka, Dragice Miletić, Ljudevita Gaja, Trg Majke Hrvatice, Antuna Švarića, Jurja Muliha