Župno ekonomsko vijeće

Župno ekonomsko vijeće brine se, na čelu sa župnikom, za materijalna pitanja župe.

Članovi vijeća su:

Vladimir Domović
Nikola Jakičić
Mihovil Majstorović
Ivan Markan
Boško Pribičević
Ivan Šućur